Globish Podcast

Globish Podcast - EP.8 Fun vs. Funny

Globish Podcast - EP.8 Fun vs. Funny

หลายคนคงสับสนกับการใช้คำว่า 'Fun' และ 'Funny' วันนี้ Globish Podcast จะมาช่วยให้ทุกคนเข้าใจการใช้สองคำนี้มากยิ่งขึ้น พร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2wpMM9A

Duration: 3 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode