Globish Podcast

Globish Podcast - EP.9 Native-Like Accents

Globish Podcast - EP.9 Native-Like Accents

การพูดภาษาอังกฤษให้สำเนียงเหมือนกับเจ้าของภาษา เป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารไหม? Globish Podcast ep.นี้จะมาไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันค่ะ Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3cxSvuI

Duration: 5 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode